Verksamhetsbeskrivning

Mål

MBC ska, med ett professionellt förhållningssätt grundad på etiska regler och respekt för den enskilda individens integritet, verka för att klienter samt övriga kunder tillsammans med oss uppnår ett gemensamt framförhandlat mål. MBC ska erbjuda klienter en drogfri och trygg miljö, där välutbildad och kompetent personal arbetar för att klienter ska leva ett liv utan missbruk av droger.

Allmänt/Organisation

Vi är ett behandlingshem (HVB) för vuxna med missbruksproblematik och samsjuklighet. Vi har hög kompetens och arbetar individuellt med varje klient och utgår från klientens behov. Vi erbjuder bland annat psykoterapi, ADHD program, Kriminalitet som livsstil, Återfallsprevention och ADL träning.

Företaget grundades 1991-09-01 och är ett aktiebolag. Styrelsen består av ovannämnda personer. Vi finns i Hallstahammar, ett mindre brukssamhälle beläget två mil utanför Västerås, i Västmanlands län. Fastigheten heter Rallsta Herrgård.

MBC är som organisation medlem av Svenskt Näringsliv, via föreningen Vårdföretagarna som ingår i förbundsgruppen Almega. Detta innebär bl a att vi har gällande kollektivavtal. Som organisation tillhör vi också World Council of Psychotherapy.

Föreståndare är Ulf Hedqvist.

Mälardalens Behandlingscentrum AB (MBC) ägs av Robert Åberg via bolag.
Organisationsnummer: 556 430 - 2296.
Företaget innehar F-skattsedel.

Antal platser

Vi har tillstånd för 21 klienter. Dock är det vår ambition att ej ha mer än 19-20 klienter på MBC och att den sista platsen är "öronmärkt" för före detta klienter som kan behöva komma till MBC snabbt och enkelt, exempelvis under en period då eventuella hjälpinsatser behöver intensifieras. Utöver heldygnsbehandlingen erbjuder vi poliklinisk psykoterapi och dagvård.

Målgrupp

Målgruppen vi vänder oss till är myndiga män och kvinnor med varierande former av missbruk: alkohol, narkotika och tabletter. Vi tar placeringar enligt 4 kap 1 § SoL, kontraktsvård, vårdvistelse § 56 Kvl (f d § 34 Kvl), LRV, LPT, samt enligt 27 § LVM. Även missbrukande par samt klienter med psykiska funktionshinder.

Grundläggande är att träffa klienten och göra en noggrann inventering av problemet, där en eventuell diagnos är ett kriterium, av flera andra. Möjlighet till medicinering under behandlingstiden finns. Dock kan vi inte ta emot klienter som medicineras med Subutex eller som medicineras med mediciner som innehåller bensodiazepiner.

Vi åtar oss behandlingsuppdrag samt neuropsykiatriska utredningar.

Inskrivningsrutiner

Klienten remitteras oftast via socialsekreteraren från hemkommunen. De båda besöker MBC för en information om verksamheten, varefter klienten får samla sina intryck i lugn och ro innan han/hon, tillsammans med sin socialsekreterare, bokar en inskrivningsintervju på MBC. Syftet med att inte ha studiebesök och intervju samma dag är att minska risken för att kränka individens integritet genom att ställa djupgående, personliga frågor innan klienten hunnit överväga om han/hon överhuvudtaget vill genomgå en behandling/psykologutredning på MBC.

Vid den efterföljande intervjun gör behandlaren en första bedömning och arbetsdiagnos. Därefter tas en diskussion i behandlingsteamet om man tror sig ha de resurser som krävs för att ha en möjlighet att hjälpa klienten med de problem denne önskar förhålla sig till på ett mer adekvat sätt. Eventuell psykiatrisk epikris eller anamnes kan inhämtas som stöd för bedömningen. Ofta har socialsekreteraren god kännedom om klienten och vi är mycket måna om att få tillgång till all kunskap vi kan få innan behandlingsarbetet börjar.

Före inskrivning ska klienten ha genomgått en läkarundersökning samt kunna dokumentera ett negativt urinprov gällande droganalys. Eventuella medicinjournaler och överföring av patientansvarig läkare (PAL) ska ske senast i samband med inskrivning.

Neuropsykiatrisk utredning

Fr o m 2004 erbjuder MBC neuropsykiatriska utredningar. Utredningen varar i 3 månader. Klienten kommer till MBC enligt samma rutiner som vid inskrivning. Remitterande myndighet formulerar, tillsammans med klienten de frågeställningar psykologen uppdras söka svar på.
Klienten kommer att få en kontaktperson som ansvarar för de dagliga kontakterna, upprättar veckoplaneringar, gör social och ekonomisk inventering etc. Klienten deltar i den dagliga behandlingsverksamheten och observeras i alla tänkbara situationer i vårdmiljön.

Till vår hjälp i de olika tester som utförs anlitar vi en extern part. De sammanställer med support från personalen på MBC utredningen och presenterar densamma för klient och uppdragsgivare.
Anledningen till att MBC arrangerar dessa utredningar är den efterfrågan flera kommuner framfört på gedigna psykologiska bedömningar som är skrivna på ett sätt som både klient och socialnämnd kan tillgodogöra sig.

Utredningarna på MBC tillför dessutom möjligheten att, från utredning, inleda en rehabilitering på samma ställe. Vad vi dock har märkt är att klientgruppen numera ofta har mycket svåra anknytnings- och tillitsproblem. Möjligheten att få fortsätta behandlingen med de personer klienten knutit an till kan ha en avgörande betydelse för dennes fortsatta tillfrisknande. Psykologen rekommenderar dock sällan några namngivna behandlingsinstanser, utan mer vad dessa bör kunna erbjuda och placeringsbeslutet ligger helt och hållet hos klient och socialnämnd.

Behandlingsmetod/metodik

Vår metod beskrivs bäst som integrerad tvärvetenskaplig missbruksbehandling. Inriktningen i behandlingen grundas på evidensbaserade förhållningssätt. Verksamheten är inriktad på miljö- samt samtalsterapi, där varje klient gemensamt med behandlingsansvarig terapeut framförhandlar sin unika behandlingsplan. Detta kan innebära allt från detaljplanering till mer situationsinriktad behandling, beroende på individens problematik och resurser.

Utgångspunkten i vår behandlingsideologi är den humanistiska människosynen. Varje terapeut har sin specialinriktning metodmässigt. Dessa omfattar, förutom den psykodynamiska, även transaktionsanalys (TA), kognitiv beteendeterapi (KBT), systemteori, integrativ terapi, gestaltterapi, lösningsfokuserad terapi, bildterapi, återfallsprevention, MI, EMDR samt kroppspsykoterapi. Olika inriktningar i arbetet ses som verktyg i ett spektrum av olika problematik och personlighetsstrukturer, samtidigt som det ger oss större handlingsfrihet för att uppnå behandlingsmålen.

Möjlighet till arbete utanför MBC samt skolgång finns. På kvällar och helger ges stort utrymme för olika aktiviteter.

Samtalsterapin ges individuellt. Konsultläkare finns. Överläkare inom psykiatrin besöker MBC två ggr/mån. Konsultläkaren är behjälplig vid sjukskrivningar, medicinering (insättning och avtrappning), rådgivning m m.

Nätverksarbete genomförs då det anses befogat. Flera av behandlarna är utbildade i nätverksarbete av Martin Little, vid KCC i London. På MBC förekommer det oftast nätverksmöten med det professionella nätverket.
I de fall det privata nätverket träffas, anlitar MBC en utomstående nätverksledare på neutral plats. Anledningen till detta är att vi har skiftande erfarenheter av att själva hålla i dessa möten, då de intensiva behandlingskontakterna också medför att vi de facto blir en viktig del i klientens nätverk.

Ett sätt att se på behandlingshemmens läkande faktorer är att klienten har ett kraschat eller icke stödjande nätverk nätverk på hemmaplan. För att klienten ska kunna finna nya vägar att utveckla outnyttjade resurser i sin person, kommer klienten till ett behandlingshem, som egentligen är ett artificiellt nätverk med större förmåga av hållande än det klienten kommer ifrån. Vi ser ofta hur gamla relationer och situationer iscensätts i vårdmiljön, vilka bearbetas i det miljö- och samtalsterapeutiska arbetet.

Program/schema

Vår samlade erfarenhet har tagit oss till slutsatsen att en människa som befinner sig i ett missbruk och/eller kriminalitet har en mycket mångfacetterad problematik. Därvid behöver vi penetrera problemen på ett flertal nivåer samtidigt, t ex psykologiskt, droger, nätverk, arbete, utbildning, boende m m. Med anledning av detta synsätt arbetar vi ej utifrån att dela in behandlingen i olika faser.

Tyngdpunkten i behandlingen ligger på att utveckla en förtroendefull relation med klienten, vilket i sin tur ger "ringar på vattnet". När klienten har förmåga att hantera sitt sociala liv och sina relationer på ett mer funktionellt sätt, börjar det bli aktuellt med utflyttning från MBC.

Den efterföljande kontakten ses vara av största vikt och denna planeras och genomförs i samråd med klienten. Målsättningen är att MBC skall fungera som en plattform dit klienten kan återvända, om så är påkallat, även i ett senare skede av livet. Då varje klient har ett unikt inre och yttre system utarbetar vi en individuell behandlingsform för respektive klient. För att möjliggöra detta har behandlarna möjlighet att använda specialiserade handledare för speciell problematik. Behandlingsteamet har också olika specialinriktningar.

Behandlingen på MBC genomförs dels med hjälp utav ett generellt veckoschema och dels med hjälp utav kompletterande punkter utarbetade med respektive klient utifrån dennes behandlingsplan och mål. Målsättningen är att varje klient ska tillhöra någon av våra arbetsgrupper på MBC - vaktmästeri-, miljö- eller köksgrupp.

Det är mycket viktigt att vidga perspektiven och att upptäcka nya dimensioner i tillvaron. En människa, som större delen av sitt liv levt i en skyddande "ostkupa" av droger, kanske helt enkelt inte vet hur man gör då man exempelvis går på teater, bokar en badmintonbana eller åker tåg. Därför lägger vi stor vikt vid utåtriktade aktiviteter. I den mån det går försöker vi uppmuntra våra klienter att ta de kontakter de behöver utanför behandlingshemmet i stället för att ta in aktiviteterna i huset. Vi arrangerar ofta besök till olika kulturella evenemang såsom teater, konserter, utställningar m m.

Beträffande friskvård ser vi själva behandlingen som ett friskvårdsarbete. I detta ingår, naturligtvis, fysisk aktivitet som t ex MBC:s korplag i bowling, en stående bokningstid av idrottshallen, frikort till Nautilus,bad, massage, bastu etc.

Vårdtider

Vårdtiden är individuell och avgörs av uppdraget, problemets art och uppdragsgivarens förutsättningar. Om uppdraget är att göra en inventering och utredning kan tre månader vara tillräckligt. Om klienten ska genomföra hela sin behandling på MBC, och inte har arbete, bostad m m tar det naturligtvis längre tid. Grundläggande är dock att klienten inte ska vara på institution längre än absolut nödvändigt. Genomsnittet för behandlingstiderna på MBC ligger på fem månader.

Våra neuropsykologiska personlighetsutredningar varar alltid tre månader.

Regelsystem

Regler för inskrivning: Ett personligt sammanträffande mellan terapeut, klient samt placerande myndighet, där vi gör en bedömning av problemet. Klienten ska vara avgiftad inför inskrivningen.

Regler för utskrivning: Om klienten gör något som är så allvarligt att det inte finns några förutsättningar för att fortsätta behandlingen skrivs klienten ut. Men även här gäller att en personlig bedömning behöver göras.

Detta betyder att t ex återfall i missbruk kan leda till utskrivning, men detta sker inte automatiskt. Över huvud taget läggs stor tid ned på att prata om regler och konsekvenser. Men vår inställning, som är grundad på våra erfarenheter, är att konsekvensen inte alltid ska vara given på förhand samt att det är av yttersta vikt att diskutera det eventuella problemet kollektivt.

Ledigheter planeras tillsammans med respektive terapeut, och där så är påkallat, tillsammans med placerande myndighet. Detta gäller generellt vid samtliga placeringar. Om det finns särskilda föreskrifter vid någon form av tvångsvård gäller naturligtvis dessa.

Drogkontroller tas kontinuerligt på samtliga inskrivna klienter, ca 2 ggr/vecka av en utomstående leg. sjuksköterska.

På MBC använder vi s k "stickor" på plats för att omedelbart kunna detektera eventuella spårämnen av droger i urinen. Syftet med detta är att undvika att få analyssvar flera dagar efter provtagningstillfället och därmed avvisa en klient som inte längre har några droger i kroppen. Metoden är inte lika tillförlitlig som laboratoriet på Karolinska Institutet, men det är den metod som är vanligast förekommande hos omgivande instanser såsom avgiftningsklinik, missbruksenhet etc. Prover sänds slumpvis och vid behov till godkänt laboratorium för verifiering.

Personal

Antal personal är 12. Vi har dygnetruntbemanning. Dessutom arbetar 5 personer hos oss på deltid som anställda eller konsulter.

Under dagtid (08.30-17.00) arbetar i snitt 6 personer på heltid måndag till fredag, samtalsterapeuter och miljöterapeuter.
Från klockan 17.00 till 21.00 arbetar 2 personal. Från kl 21.00 till 08.30 arbetar en personal med sovande jour på stället.
Dagtid lördagar och söndagar, samt alla andra röda dagar under året arbetar en personal. Dessutom tjänstgör alltid en medarbetare som bakjour dygnet runt enligt schema.

Konsulter:

Aina Brandell - Läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut. Ansvarar för medicinering och sjukskrivning på MBC.

Roland Johnsson - Leg. psykolog och psykoterapeut, fil. doktor. Handledare på MBC.

Tommy Kvarnlöf - - Leg. psykolog. Handledare på MBC.

Lennart Janzon - Leg. sjuksköterska. Ansvarar för provtagning gällande droganalys. Han besöker MBC minst 2 ggr/vecka.


Samtliga anställda är tillsvidareanställda. Vi har gemensam kontinuerlig handledning av Thomas Ohlsson, leg psykolog och leg familjeterapeut. Vi ser handledning som en förutsättning att kunna arbeta med missbruksarbete. Handledning är en rättighet, men också en skyldighet. Det är väsentligt att varje anställd tar ett personligt ansvar för handledning, så att utveckling sker kontinuerligt. Både på individuell och organisatorisk basis.

Möjlighet till individuell handledning samt egenterapi finns dessutom inom ramen för den utbildningspott och de utbildningar som varje personal på MBC har. För närvarande är den gemensamma potten på 300 000 kr/år för samtlig personal. Dessutom har personalgruppen stora möjligheter till friskvård i form av träning, hälsovård och massage m m. Det är vår bestämda uppfattning att en välmående personalgrupp är en förutsättning för ett gott behandlingsklimat. Strukturerade medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt årligen.

Det är viktigt att poängtera att vi har uppfattningen att metoden i sig, vad gäller arbete med missbruksproblematik, inte är allena saliggörande för resultatet/utfallet i behandlingen. Tvärtom, är det något vi lärt oss genom åren så är det att "den stora effektiva metoden" inte finns. Att vi har en gemensam grundplåt utbildningsmässigt anser vi vara en stor fördel, men det betyder inte att vi så att säga är slavar under någon teori eller metod. Tvärtom anser vi att det kan vara en fördel med specialinriktningar inom personalgruppen för att på detta sätt tillsammans kunna svara upp på de olika behov som existerar hos olika individer. Vid nyrekrytering fästs stor vikt vid personens erfarenheter av missbruksarbete på institution samt adekvat utbildning inom missbruksarbete. Ett problem med specialisering i personalgruppen är hur vi upprätthåller kvaliteten och kontinuiteten vid sjukfrånvaro, semestrar och dyl. Vi har löst det så, att vid sjukfrånvaro och semestrar, tas behandlingsansvaret över av de samtalsterapeuter som är i tjänst.

Behandlingsplanering

Av erfarenhet vet vi att ett nära samarbete med framförallt placerande socialsekreterare (eller motsvarande) är av yttersta vikt för att uppnå ett bra resultat. Behandlingsansvarig terapeut på MBC och socialsekreteraren behöver kontinuerligt "stämma av " behandlingen. Innan placering är det också av största vikt att klargöra inte bara förväntningar hos klienten utan också förväntningar hos placerande socialsekreterare. Det är inte alltid som dessa förväntningar är överensstämmande. Kan detta klargöras i ett tidigt skede av behandlingen så är vår uppfattning att många missförstånd kan undvikas, vilket påverkar behandlingen positivt. Inför eventuell eftervård, och under densamma, skärps ofta kraven på samarbete ytterligare. Enligt vår erfarenhet finns det ofta ett klart samband mellan ett lyckat utfall av behandlingen och tydlig rollfördelning av inblandade parter i behandlingen.

Resultat/utvärdering

Sedan april år 2002 är MBC anslutet till DOK-systemet, ett nationellt och internationellt kvalitetsutvecklingssystem inom missbruksvård. Det databaserade systemet bygger på dokumentation av klienter - intervjuer som görs med hjälp av formulär för inskrivning, avstämning, utskrivning och uppföljning - och enhetens insatser. Med i detta system är ytterligare ca 70 enheter, samt SIS. För ytterligare information, se www.ikmdok.se. Detta system är lämpligt dels för att följa upp individuella vårdinsatser och utvärdera verksamheten, men också för intern kvalitetskontroll. En årlig sådan genomförs i anslutning till varje årsskifte.

Pris/kostnad

Våra ordinarie priser är fr o m 2018-01-01 (ramavtalsplatser undantagna)
MBC redovisar ej moms.

Neuropsykiatrisk utredning Kontakta MBC för prisuppgift

Heldygnsbehandling 2290 kr/dygn

Heldygnsbehandling inklusive neuropsykriatisk utredning 2.550 kr/dygn ( avser 3 mån, därefter normal pris heldygnsbehandling)

Dagbehandling 1495 kr/dag

Poliklinisk terapi 1.400 kr/tim

Utsluss 1.590 kr/dygn

I heldygnspriset ingår försäkringar, mat, boende, telefon, diverse aktiviteter såväl dag- som kvällstid, resor anordnade av MBC, läkarbesök (avseende vår konsultläkare) samt (beroende på klientens ekonomi) i vissa fall även privata resekostnader samt matersättning vid hemresor. Fickpengar ingår normalt ej (men kan ingå mot förhöjd vårdavgift).

Klienten kan vara sjukskriven under behandlingen.

Betalningsvillkor 30 dagar. Uppsägningstid 14 dagar.

MBC har erforderliga försäkringar för klienterna, bestående av ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt stöldförsäkring. Försäkringsbevis tillhandahålles på begäran.

Framtida planer/övrigt

MBC har för närvarande ramavtal med kommunerna i Sörmlands, Gästriklands, Värmlands och Jämtlands län, Göteborgs Stad med kranskommuner, Kalmar kommun, Borås med kranskommuner samt med Västra Mälardalens Kommunalförbund. Vi har dessutom ramavtal med Kriminalvården.

Vi har köpt ett hus som väl svarar upp på våra krav på en seriös miljö för människor med olika former av missbruk.

MBC har en mycket kvalificerad konsultläkare knuten till verksamheten.

Vi erbjuder psykologutredningar och neuropsykologiska utredningar. Vi har även tillgång till en mycket duktig massör på orten, som klienter som vill prova på massage besöker var tredje vecka .

MBC är sedan 2010 anslutet till SecuraNova journalsystem som innebär att vi har ett journal-, kvalitetslednings- och kvalitetssäkringssystem som väl motsvarar våra egna och våra kunders krav på ett kvalitativt och professionellt behandlingshem.

Avslutningsvis tror vi oss om att ha ett gott rykte när det gäller professionalism och erfarenhet. Grundläggande i detta är vår ambition att ständigt vilja utveckla och utbilda oss. Vi är idag en väl fungerande organisation, som med sin litenhet och förmåga till okonventionella lösningar samt korta beslutsvägar väl svarar upp mot de krav som både klienter och placerande myndigheter med rätta ska kunna ställa på oss. Vi har sedan starten utökat personalgruppen med över 150 %, och vi har anställt kunniga och erfarna behandlare. När många andra behandlingshem har haft stora problem, och
t o m ofta tvingats lägga ner sin verksamhet, så har vi expanderat. Ekonomiskt vilar vi på en stabil grund med god soliditet och likviditet. Vi har genom åren kontinuerligt satsat på att vidareutbilda oss. Detta har medfört att personalgruppen på MBC i dag kan erbjuda både en bred kunskapsbas, med bl a leg. psykoterapeutkompetens, och en gedigen erfarenhet grundad på mångårigt arbete inom missbruksvård.