Neurokognitiv utredning

Via extern part utreder, diagnosticerar, beskriver och dokumenterar olika neuropsykologiska nedsättningar mot bakgrund av psykiatriska störningar eller medicinska tillstånd som påverkar uppmärksamhet, minne och inlärning bland annat.

Inom det neuropsykiatriska området (ADHD, autism, utvecklingsstörning/låg begåvning, specifika inlärningssvårigheter) genomför vi systematiska utredningar med metodik som motsvaras av vedertagen vetenskaplig praxis och nationella riktlinjer. Detta innebär att vi noggrant beaktar alla kriterier vad gäller den eller de diagnoser vi utreder, beskriver konsekvenser av tillståndet i adaptiva termer (hur tillståndet påverkar fungerandet i vardagen) och utformar rekommendationer för bästa möjliga behandling och bemötande.

Den modell vi använder kan beskrivas enligt följande:

INHÄMTANDE AV BAKGRUNDSINFORMATION
● Diskussion utifrån hypotes med aktuell ansvarig läkare och andra behandlare med kännedom om patientens fungerande.

UTREDNING
● Barndomsanamnes (via dokumentation, skattning och klinisk intervju med patient och anhörig)
● Neurokognitiv testning med normerade instrument
● Aktivitetsbedömning (hur förmågan att fungera i vardagen är påverkad)
● Strukturerad diagnostisk intervju enligt metodik anpassad för den diagnos som misstänks.
● I förekommande fall: behandlingsresponstestning (snabbverkande metylfenidat). Före-efter-testning med IVA+ Plus (datoriserat uppmärksamhetstest)

SAMMANSTÄLLNING OCH ÅTERKOPPLING
● Prediagnostisk konsensusdiskussion med ansvarig läkare och andra behandlare
● Diagnostisering
● Dokumentation
● Muntlig återkoppling till behandlare och patient

Vi har kännedom om, och tillgång till, en bred samling utredningsinstrument som används för att undersöka delaspekter av de olika störningar vi utreder. Bland dessa instrument finns strukturerade diagnostiska intervjuer, skattningsskalor, intervjuunderlag, psykologiska tester och checklistor.

En systematisk användning av dessa instrument innebär att vi kan utveckla en detaljerad och heltäckande bild av svagheter och styrkor i patientens fungerande, och samtidigt erbjuda rekommendationer om ett individualiserat stöd för bästa möjliga behandlingseffekt.

Vi svarar gärna på frågor om vårt arbetssätt i stort, samt lämnar information om specifika tester och metoder som vi använder.

Kontakta gärna

Tomas Johnsson
tomas@mbc.se
Tel: 0702-62 45 62